Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

(DNTH)  - Bộ Tài chính cho rằng những doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng phải đóng góp vào Qu...

(DNTH)  - Bộ Tài chính cho rằng những doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng phải đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.


Bộ Tài chính đang đề xuất xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng (doanh nghiệp) theo quy định tại khoản 2 phần IV Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp thực hiện đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Quỹ) theo quy định như sau: Danh mục dịch vụ tính đóng góp là tất cả dịch vụ viễn thông phát sinh doanh thu trong năm. Doanh thu dịch vụ viễn thông làm cơ sở xác định mức đóng góp vào Quỹ theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tỷ lệ đóng góp là 1,5% doanh thu dịch vụ viễn thông. Thời điểm, thời gian đóng góp tài chính vào Quỹ và thời điểm dừng thu đóng góp tài chính vào Quỹ do Bộ TTTT quyết định theo nguyên tắc quy định tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp thời gian thu đóng góp không đủ 12 tháng thì thực hiện theo quy định tại tiết d khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 2269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số tháng tính thu đóng góp của doanh nghiệp được xác định theo thời điểm bắt đầu tính đóng góp hoặc thời điểm dừng thu đóng góp do Bộ TTTT quyết định và theo nguyên tắc tròn tháng.

Khoản đóng góp của doanh nghiệp theo dịch vụ viễn thông được xác định như sau: Khoản đóng góp của doanh nghiệp bằng doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm nhân với số tháng tính đóng góp trong năm và nhân với tỷ lệ đóng góp.

Về chế độ thu, nộp đối với các doanh nghiệp, dự thảo quy định: Căn cứ tình hình kinh doanh của năm báo cáo và kế hoạch kinh doanh của năm kế hoạch, các doanh nghiệp lập kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính vào Quỹ của năm kế hoạch (có chia ra theo quý) để gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời hạn gửi kế hoạch trước 31/7 hàng năm.


Hằng quý, doanh nghiệp chủ động nộp tiền vào tài khoản của Quỹ theo kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính năm (có chia ra theo quý) đã gửi Quỹ và Bộ TTTT. Thời hạn nộp chậm nhất không quá 20 ngày (đối với các Công ty) và 45 ngày (đối với các Tập đoàn, Tổng công ty) kể từ ngày kết thúc quý.

Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa vào Quỹ thì số nộp thừa được trừ vào số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được Quỹ hoàn trả khi doanh nghiệp không tiếp tục cung ứng các dịch vụ có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ. Quỹ hoàn trả cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ.

Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT, doanh thu quyết toán năm, doanh nghiệp xác định số phải nộp trong năm theo quy định và gửi Quỹ. Doanh nghiệp thực hiện quyết toán số tiền phải đóng góp tài chính trong năm với Quỹ. Thời hạn quyết toán do Quỹ và doanh nghiệp chủ động quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp.

Khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ được quy định tại Thông tư này là khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Khải  Hoàng  

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 4705951156492844683

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item